Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Anne Hungnes

Anne Hungnes frå Molde er lærar og har utdanning i munnleg forteljing frå Høgskulen i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ho har lang røynsle i å fortelja for born i skulen og for Den Kulturelle Skulesekken. Ho har og hatt forestillingar for vaksnepå Romsdalsmuséet og andre stader.

Forteljarkurs fredag kl 12 - 15
Har du stundom ynskt at du kunne fortelja historier slik at folk sat trollbundne og lytta til deg? På dette kurset  lærer du teknikkar og enkle triks som gjer deg til ein betre forteljar. Du treng ikkje kunna noko på førehand, det er berre å hiva seg med. 

Kurset på fredag er retta spesielt mot lærarar og andre som har med born å gjera. Kvam herad spanderer kurset på sine tilsette. 

Det er ikkje plass til så mange på Fosse-loftet ved Strandebarm Marina. Me brukar «Først til mølla- prinsippet».
Gratis.

Påmelding til Randi Jåstad, tlf 91523146 eller randijaa@gmail.com innan 10. september

Forteljarkurs laurdag
Har du lyst til å kunna konkurrera med skjermar om merksemda til born, barneborn eller andre? Har du lyst til å læra å fortelja i staden for å lesa tekstar? Viss ja, er du velkomen på forteljarkurs
laurdag kl 10 – 13 i Fosse-loftet ved Strandebarm Marina.
Avgrensa deltakartal. Påmelding innan 10. september. etter «Først til mølla»-prinsippet til Randi Jåstad randijaa@gmail.com eller tlf. 91523146
Deltakaravgift: kr 200